כביסי תנאי שימוש

תנאי השימוש המובאים להלן ("תנאי השימוש") חלים על השימוש שלך באתרי האינטרנט ובאפליקציה של כביסי ו/או סופט דליברי בע"מ, kVisi and or Soft delivery LTD. להלן ("כביסי") בכתובות האינטרנט www.kvisi.com www.kvisi.co.il , www.getkvisi.com  ("אתר האינטרנט") ועל השימוש שלך בשירותים כלשהם המסופקים על ידי כביסי , שיסופקו לך באמצעות אתר האינטרנט. למען הסר ספק, בכל מקום בתנאי השימוש שבו יוזכר המינוח אתר האינטרנט הכוונה היא גם לאפליקציה הסלולרית של כביסי ולכל אתרי האינטרנט שבבעלות כביסי.

חברת כביסי מקשרת בין ספקים סיטונאים ("ספקי השירות") של שירותי ניקוי יבש, כביסה וגיהוץ ("השירותים"), לבין צרכני קצה, באמצעות אתרי האינטרנט והאפליקציה שהיא בנתה.

בכל מקום שבו יש שימוש בלשון זכר, הכוונה היא גם לנקבה.

אנא קרא את תנאי השימוש בעיון. בעצם הכניסה לאתר האינטרנט, הורדה של מידע כלשהו ממנו, התקנת האפליקציה של כביסי אשר מסופקת לך לשימושך או לצורך הורדה באמצעות אתר האינטרנט או באמצעות הטלפון הנייד שלך, או בעצם השימוש בשירותים או רישום לשירותים, אתה נותן את הסכמתך ואישורך כי קראת והבנת תנאי שימוש אלה, ואתה מסכים כי תנאי שימוש אלה יחייבו אותך, וכי תציית לכל הדינים והתקנות החלים בקשר לשימוש באתר אינטרנט זה, ואתה מאשר כי תנאי שימוש אלה מהווים הסכם משפטי מחייב וניתן לאכיפה בין כביסי לבינך. אם אינך מסכים לתנאים אלה, אנא הימנע משימוש באתר אינטרנט זה או מגישה אליו, מכל הורדה של מידע מאתר אינטרנט זה, מהתקנה של האפליקציה ומכל שימוש בשירותים. אם הנך קטין (צעיר עד גיל 18), השימוש באתר מהווה את אישור האפוטרופוס שלך את תנאי השימוש הללו ואת מדיניות הפרטיות.

כביסי רשאית להתיר לך להיכנס לאתר האינטרנט ו/או למנוע ממך את הכניסה אליו, בכל זמן, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. כביסי שומרת על זכותה לשנות או להפסיק, בכל זמן, באופן זמני או קבוע, את הפעלתו של אתר האינטרנט ו/או לסרב לספק לך שירותים ללא הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של כביסי. בנוסף לאמור לעיל, אתה מאשר כי ייתכן שיחולו שינויים בשירותים אשר יסופקו לך כתוצאה מהשימוש באתר האינטרנט, וכי אפשר ששירותים אלה ישונו, יצומצמו, יורחבו במונחים של תוכן או צורה או כי הם יופסקו בכל זמן. אתה מסכים כי כביסי אינה אחראית כלפיך או כלפי כל צד שלישי בשל כל שינוי, השעיה, או הפסקה של אתר אינטרנט זה, השירותים או התכנים אשר נכללים באתר אינטרנט זה.

תנאי השימוש עשויים להשתנות או להתעדכן מעת לעת ומבלי שתינתן לך על כך כל הודעה. באחריותך להתעדכן בשינויים שיחולו, אם יחולו, מעת לעת בתנאי השימוש. כל המאפיינים החדשים אשר יועמדו לרשותך באמצעות אתר אינטרנט זה נכון לתאריך שבו עודכן האתר לאחרונה, יוכפפו באופן אוטומטי לתנאי שימוש אלה. המשך השימוש שלך באתר האינטרנט לאחר כל שינוי כאמור לעיל, יהווה אות להסכמתך לשינוי זה.

אתה מאשר ומסכים בזאת כי אתר האינטרנט פועל אך ורק כזירת פעילות, וכי כביסי או אתר האינטרנט אינם מהווים, בשום מקרה, ספק לצרכנים. האתר מאפשר ביצוע הזמנה של שירותי ניקוי יבש, כביסה וגיהוץ על ידי קישור בין לקוחות הקצה לבין הספקים.

השירותים אשר מוצעים על ידי אתר אינטרנט זה הינם שירותים עבור צרכנים יחידים או גופים שיש להם כשרות משפטית להתקשר בחוזים מחייבים על פי הדין הרלוונטי החל. הינך מסכים לספק על חשבונך את כל הציוד, התוכנה, הגישה לרשת האינטרנט, אשר נחוצים על מנת להשתמש בשירותים.

אינך חייב להירשם על מנת לבקר באתר האינטרנט. אולם, על מנת לקבל שירותים מסוימים מאתר האינטרנט, כמו היכולת לבקש שירותים, עליך לפתוח חשבון (להלן: " חשבון "). עליך לספק מידע מלא ומדויק על מנת ליצור חשבון, לרבות כתובת דואר אלקטרוני נכונה ומדויקת על מנת לקבל הודעות מכביסי. אתה אחראי באופן בלעדי ומלא, לשמור על סודיות הסיסמה והחשבון שלך ועל כל פעילות אשר תתבצע תחת הסיסמה שלך או במסגרת החשבון שלך. אינך רשאי להעביר או להמחות את זכויותיך או להאציל את חובותיך על פי החשבון, ללא הסכמה מוקדמת בכתב מכביסי. עליך להודיע ללא דיחוי לכביסי על כל שימוש בלתי מורשה בסיסמה שלך או בחשבון שלך או על כל פגיעה אחרת באבטחה. בעצם קבלת תנאי שימוש אלה, אתה מאשר ומתחייב כי כל המידע שאתה מספק לאתר זה, במסגרת בקשתך לקבל שירותים של כביסי אשר מוצעים באתר האינטרנט, הוא מידע אמיתי ומדויק. חל איסור על כל בקשות לקבלת שירותים שיש בהן משום שקר או מרמה. כביסי אינה אחראית ולא תהיה אחראית לכל אובדן או נזק אשר ייגרמו בשל מחדל שלך למלא אחר תנאים אלה או בשל כל שימוש לא מורשה בסיסמה שלך או בחשבון שלך או בשל כל פגיעה אחרת באבטחה; הינך עשוי להיות אחראי לכל ההפסדים אשר ייגרמו לכביסי או לאחרים בשל שימוש שכזה.

נכון למועד זה, השימוש באתר האינטרנט על ידי לקוחות פרטיים (כפי שיוגדרו על ידי כביסי מעת לעת) לצורך הזמנת השירותים אינו כרוך בתשלום דמי מנוי חודשיים. התשלום עבור השירותים של כביסי יתבצע בכרטיס אשראי ולאחר ביצוע החיוב תשלח חשבונית קבלה היישר לכתובת הדואר האלקטרוני אותה סיפק הלקוח בעת פתיחת החשבון כאמור לעיל, חשבונית קבלה עבור התשלום כאמור. שליחת חשבונית הקבלה הינה במקום משלוח קבלה בדואר פיזי, אלא אם יוחלט אחרת. הנך מצהיר ומסכים כי: (1) קבלת חשבונית הקבלה לתיבת הדואר האלקטרוני כאמור לעיל, תחשב כקבלתה לכל דבר ועניין; (2) לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי כביסי במידה שחשבונית הקבלה הנשלחת אליך תסווג (אם בכלל) כהודעה פוגענית ו/או דואר זבל; (3) האחריות על כל תוצאה הנובעת ממסירת פרטי כתובת דואר אלקטרוני שגויים או מטעים, תחול עליך בלבד.

אנו חותרים לכך כי אתר האינטרנט יהיה מדויק, ככל האפשר ובאופן סביר. עם זאת, מאחר שכביסי מסתמכת על נתונים מסוימים אשר מסופקים לה על ידי צדדים שלישיים, לרבות ספקי השירותים, לכביסי אין שליטה על מידת האמת והשלמות של המידע אשר מועבר אליה על ידי צדדים שלישיים אלה. כביסי אינה מתחייבת או ערבה לכך כי תיאורי השירותים או התכנים האחרים של אתר האינטרנט הם מדויקים, מלאים, אמינים, עדכניים, וללא שגיאות. כלל השירותים של כביסי מוצעים לך כפי שהם (" As Is ") ולפי זמינותם (" As Available "), בלא כל התחייבות ו/או מצג, מפורש או משתמע, מצד כביסי, לרבות אך ללא הגבלה, לאחריות משתמעת בקשר עם סחירות, התאמה למטרה מסוימת או לצרכי משתמש מסוים או לאי הפרה. כביסי אינה מתחייבת כי השירות ו/או מערכת הניהול  יעמדו בדרישותיך, לא יופרעו או לא יופסקו, יתקיימו בבטחה וללא תקלות, טעויות או שגיאות, יהיו חסינים מפני כל גישה בלתי מורשית למחשבים, או מפני נזקים, קלקולים או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת וכיוצ"ב.

כביסי תעשה ככל יכולתה למנוע שיבושים ותקלות במסגרת השירות אותו היא מספקת. יחד עם זאת, כביסי לא תישא בכל אחריות במקרה של שיבושים או בעיות כמפורט בהמשך או בכל מקרה אחר של שיבוש. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כביסי אינה נותנת כל הבטחה כי השירות יהיה זמין בכל איזור ו/או בכל זמן, ללא הפרעה, רצוף, מדויק, מאובטח או נקי מווירוסים. לפיכך, כביסי אינה מבטיחה או מציגה מצג כלשהו בקשר לשימוש בשירות. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כביסי אינה אחראית ואינה נושאת בכל אחריות למעשים או למחדלים של ספקי השירותים, של עובדיהם והשימוש בשירות הינו על דעתך ואחריותך בלבד והינך נושא באחריות הבלעדית לכל תוצאה הנובעת מכך. כמו כן, איחור של עד 5 ימי עסקים מהמועד שבו נקבעה החזרת הכביסה או פריטי הניקוי, לא יחשב כאיחור והלקוח לא יהיה זכאי לפיצוי בגין איחור מסוג זה.

שיווק ישיר - למשתמש שמורה הזכות לאסור עלינו להשתמש בנתונים האישיים של המשתמש לצורך שיווק ישיר, מחקרי שוק ואפיונים לפי חתכים לצורך שיווק ישיר על ידי פניה אלינו לכתובות שצוינו(support@kvisi.com) לעיל או על ידי שימוש בתכונות שבשירותים של כביסי או על ידי בחירה באפשרות לא להיכלל ברשימת תפוצה המוצעת בקשר לכל מסר של שיווק ישיר. 
בנוסף, במידה ותרצה במחיקת המידע האישי תוכל לבקש זאת ע״י שליחת מייל  support@kvisi.com ולבקש זאת או לפנות לשירות הלקוחות דרך הצ׳אט או הטלפון. 
אנו רשאים לשלוח לך מידע ו/או פניות בדיוור ישיר ו/או חומרים פרסומיים הנוגעים לשירותים או לסוג דומה לשירותים שרכשת מאיתנו או שהיית במהלך משא ומתן  לרכישה מאיתנו או לשירותים בהם התעניינת כחלק ממגעייך עם חברתינו. הפניות יעשו במסרונים ו/או בדואר אלקטרוני. באפשרותך להודיע לנו כי אתה מסרב לקבל חומרים פרסומיים כאמור מאיתנו באמצעות לחיצה על קישור ייעודי המופיע בכל דיוור הנשלח מהחברה, או משלוח הודעה בדוא"ל לכתובת support@kvisi.com. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הטיפול בבגדים שלך נמצא בראש מעיינינו. אנו שואפים לספק שירות יוצא דופן. בעוד אנחנו מאוד זהירים ומשתדלים מאד לטפל בכל הבגדים בזהירות, אנחנו לא יכולים להבטיח מפני אובדן צבע, הורדת צבע, התכווצות של בגדים או לשאת באחריות על חרוזים, שרוכים, הדבקות, הדפסות, פייטים, כפתורים, חגורות ואביזרים נוספים המהווים תוספים לבגד. כמו כן, לא נוכל לקחת אחריות על מוצרי עור, תוספי עור וחומרים ותוספים דמויי עור. כל מוצר עור עובר תהליכים שונים ותהליכי הניקוי היבש עלולים להסיר צבע או לגרום לשחיקה של העורבנוסף, כביסי לא תוכל לקחת אחריות על פריטים שלא יכולים להעשות בתהליך רגיל של כביסה אם פריטים אלה לא הופרדו משק הכביסה הרגיל. על הלקוח להפריד פריטים שלא ניתן לכבס או שלא ניתן להכניס למייבש. כמו כן, לא נוכל לקחת אחריות על בגדים בלויים שנמסרו לנו ונוצרו בהם חורים קטנים או נזקים דומים. אין כביסי נושאת באחריות על פריטים בודדים בתוך כביסה שנשלחה במשקל או כל אחריות אחרת לכביסה במשקל. בכל מקרה של נזק לבגדים, ולמרות שנזקים אלו אינם באחריותה של כביסי, הפיצוי ללקוח יהיה לפי הטבלה המצ"ב בתחתית המסמך וזאת ללא קשר למותג, מחיר או מצבו של הבגד. בנוסף, בכל הקשור לגרביים במידה והלקוח לא ישלח את הגרביים בשקית רשת ייעודית לכביסת גרביים/פריטים קטנים, החברה לא תיקח אחריות באובדן לכאורה או תטפל באופן המוביל לפיצוי בתלונה מסוג זה.  זאת בהתאם לתקנים בינלאומיים ולמקובל בענף הניקוי היבש והכביסה בישראל. כל פריט פגום או שעבר טיפול לקוי לדעתו של הלקוח חייב להיות מדווח לכביסי בכתובת המייל support@kvisi.com ולהיות מוצג לבחינתה של כביסי תוך שישה (6) ימים מיום השירות. הפריט חייב להיבדק ע״י כביסי וכן תנסה לטפל ולתקן במידת הצורך ובמידה ושלב זה אינו מתבצע כביסי לא תוכל להמשיך הלאה לשלב הפיצוי או ההטבה השירותית. במקרים מסויימים ובאי הסכמה ניתן להעביר את הפריט לבדיקה במכבסה מקצועית צד שלישי שתאושר/תבחר ע״י כביסי, בעלת נסיון רב ויכולת תחקור מעמיקה הפועלת על פי תקנים בינלאומיים בתחום הטקסטיל. כל אובדן של פריט חייב גם כן להיות מדווח לכביסי תוך שישה (6) ימים מיום השירות. כביסי תעשה כל מאמץ לאתר את הפריט אך אם לא תצלח, הפריט יוכרז אבוד רק בתום עשרים (20) ימים מיום הדווח לכביסי. גם במקרה זה לא יחרוג הפיצוי ללקוח מהפיצוי הנ"ל. בכל המקרים הנ"ל כביסי שומרת לעצמה את הזכות למצות את ההליך עד תום לפני מעבר לתהליך פיצוי/הטבה במקרים כגון אובדן, נזק, חוסר שביעות רצון לקוחות, ואינה מתחייבת לפצות לפי שווי הפריט במועד קנייתו ע"י הלקוח אלא לפי טבלת הפיצוי המצ"ב בתחתית וזאת ללא קשר למותג, מחיר או מצבו של הבגד וללא כל קשר להצגת אסמכתאות חיצונייות לעסקאות רכישת פריטי לבוש. 

כביסי לא תיקח אחריות על פריטים שנמסרו בטעות בתוך כיסים או באריזות של כביסי כגון, שעונים, חפתים, תכשיטים או כל פריט אחר שאיננו קשור לשירות שהחברה מספקת.

איסוף ומתן הכביסה יעשה ע"י איש השירות מטעם החברה בנוכחות הלקוח. עם זאת על מנת לספק שירות מיטבי, אנחנו מוכנים להשאיר ולאסוף פריטים מדלת הלקוח אך נעשה זאת רק במידה והלקוח יבקש זאת ספציפית או יכתוב זאת בעת ההזמנה באפליקציה.
במידה והלקוח נעדר בעת הגעת איש השירות, לא השאיר את הפריטים  ולא ציין שהוא מעוניין באיסוף שלא בנוכחותו, הלקוח יחויב בדמי משלוח של שלושים שקלים. האחריות על הפריטים היא על הלקוח בלבד וכביסי איננה אחראית לדברים שנשארו ללא השגחה

במידה והחזרת כביסה לא תושלם לאחר נסיון משלוח ראשון אנו נחזיר את ההזמנה למרכז הלוגיסטי ותיאום החזרתה יהיה באחריות הלקוח. הפריטים ימתינו לטובת הלקוח וכן יעשו נסיונות ליצור קשר עם הלקוח לתיאום נוסף. כביסי לא תחזיק או תאחסן הזמנות שזמן החזרתן המקורי עבר ליותר מחודשיים ואין היא לוקחת אחריות על מצב ההזמנה או הפריטים בזמן זה. לאחר פרק זמן זה הפריטים יועברו באופן אוטומטי לתרומה לנזקקים. 

היה ולקוח הזמין שירות ולא היה במקום בחלון הזמנים שהוא עצמו קבע, כביסי תחייב את הלקוח ב 30 ש״ח, עלות דמי המשלוח.

מינימום הזמנה עומד ע"ס של 99 ש"ח וזאת ללא קשר לכמות בק״ג או ביחידות מוצר שיתקבלו לטיפול בכביסי. 

במידה וסך עלות ההזמנה (בכל אחד משירותי החברה - כביסה וקיפול, ניקוי יבש, גיהוץ , כביסה וגיהוץ) תצא מתחת למינימום, יחוייב הלקוח בהשלמה למינימום הזמנה לסך של 99 ש"ח

דמי משלוח להזמנות 30 ש"ח. מובהר שדמי המשלוח הן חיוב יחיד לכל ההזמנה, לאיסוף ולהחזרה יחדיו. 

במידה והלקוח מעוניין בהפרדת צבעים יחוייב בהתאם למכונות שייפתחו לו. במידה והמשקל גבוהה מ10 ק"ג לא יחוייב הלקוח בפעולה זו והיא נעשית אוטומטית. 

כביסי רשאית לעדכן את המחירון מעת לעת ובאחריות הלקוח שמשתמש בשירות להתעדכן במחירים המפורסים באופן גלוי לפני שליחת ההזמנה לטיפול. 

כמו כן הנך מאשר לחברת כביסי לשלוח אלך מידע ו/או תוכן שיווקי ופרסומי באמצעות דואר/דואר אלקטרוני/ SMS, הודעת whatsapp, הודעת push או באמצעי דיוור אחר

כביסי זכאית לעכב בידיה בגדים השייכים ללקוח לשם הבטחת ביצוע כל התחייבויות הלקוח כלפיה.

כביסי לא תישא באחריות לכל נזק שיגרם ללקוח או מי מטעמו עקב הפעלת זכות העיכבון.

ישנם פריטים הדורשים זמן ארוך יותר מהרגיל על מנת להשלים את הניקוי. שמיכות, שטיחים(10 ימים), ווילונות, פריטים עם כתמים מורכבים ופריטים נוספים. במקרה כזה שירות הלקוחות ייצור קשר עם הלקוח ויעדכן את זמן החזרת הפריטים למועד מאוחר יותר ולא כפי שנקבע מראש באפליקציה.


הזמנות גדולות יחוייבו בנוסך לדמי המשלוח הרגילים דמי משלוח מוגברים לפי כמות ולשיקול דעת החברה.

בהזמנות גדולות הדורשות הצעת מחיר ואישורה, כביסי תאסוף את הפריטים מבית הלקוח ותשיב לו הצעת מחיר מסודרת וברורה (זאת תו״כ כך שמחירון החברה חשוף לכלל הלקוחות בכל עת) בהתאם לבקשת הלקוח לטיפול. הצעת מחיר תקפה לתקופה של 2 ימים מרגע מסירתה וכן אי אישורה בזמן יגרור חיוב נוסף של 5% סימליים עבור טיפול ואחסנה לשבוע הראשון ומעבר לכך 5% נוספים לכל יום שמעבר לכך. היה והלקוח לא ידרוש את פריטיו עד כשבועיים מיום מסירתם כביסי לא תוכל לקחת אחריות עבור מצבם ושלמותם. היה והלקוח יחליט שאינו מעוניין בטיפול בהתאם להצעת המחיר המוצעת ע״י כביסי הוא רשאי לעשות זאת ולפי הכללים הנ״ל ויחוייב תשלום סמלי של 350 ש״ח עבור הובלה וטיפול. על הצעת המחיר להיות מאושרת באופן ברור באמצעות מייל/הודעה או תעודת הצעה חתומה. תחילת הטיפול תבוצע רק לאחר העברת התשלום במלואו. 

שימוש באתר האינטרנט ובאפליקציה של כביסי כפוף לרישיון שבמסגרתו מעניקה לך כביסי רישיון גישה מוגבל לאתר ולאפליקציה, ולעשות בה שימוש אישי, בהתאם לתנאים ובכפוף להוראות של רישיון למשתמש קצה לשימוש באפליקציה. על מנת להשתמש באפליקציה אתה חייב שיהיו ברשותך טלפון נייד או מחשב אשר תואמים את דרישות השירותים. כביסי אינה אחראית לכך כי השירותים יהיו תואמים לטלפון הנייד או למחשב שלך.

כל זכויות הקניין הרוחני באתר האינטרנט, לרבות זכויות היוצרים, המדגמים והסודות המסחריים, הינם רכושה הבלעדי של כביסי, או של צדדים שלישיים אחרים, שהרשו לכביסי להשתמש בהם. זכויות אלה חלות בין היתר על שם החברה, האפליקציה, הדומיין, סימני המסחר המופיעים באתר (בין אם נרשמו ובין אם לאו), הסמלים המסחריים בו ("לוגו"), עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, הטקסט, הגרפיקות, הסמלים, קטעי וידאו, תמונות וכיו"ב, ובכל תוכן אחר הכלול באתר, לרבות קוד המחשב וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. אין לעשות כל שימוש בנתונים המתפרסמים באתר או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמתה של כביסי מראש ובכתב.

מבלי לפגוע באמור לעיל, אינך רשאי: (1) להעתיק, לשנות, להתאים, לתרגם, לעשות פעולות של הנדסה הפוכה, לעשות פעולות של הידור הפוך או לפרק כל חלק של המידע באתר האינטרנט, בכל דרך, או להציג בפומבי או לבצע בפומבי כל חלק מהמידע באתר האינטרנט, או להפיץ אותו; (2) לעשות כל שימוש במידע בכל אתר אינטרנט אחר או בכל סביבת רשתות מחשבים אחרת לכל מטרה, או לשכפל או להעתיק את המידע של כביסי או את אתר האינטרנט מבלי לקבל רשות מוקדמת בכתב מכביסי; (3) ליצור סביבת דפדפן או תיחום אחר של המידע סביב המידע של כביסי (חל איסור על הצגת המידע במסגרת framing ו/או בקישור מתוך הטקסט); (4) לפגוע או להפר את הזכות לפרטיות או כל זכות אחרת של כל מבקר או משתמש אחר באתר האינטרנט, או לקצור או לאסוף מידע מזהה ואישי על מבקרים או משתמשים באתר אינטרנט זה ללא הסכמה מפורשת שלהם, לרבות על ידי שימוש ב"רובוט", "עכביש" ( spider ),יישום לעריכת חיפושים באתר או לאחזור מידע מהאתר או באמצעות התקן ידני או אוטומטי או באמצעות תהליך אשר מאפשר לאחזר, ליצור מפתח (אינדקס) או כריית נתונים ( data mine); (5 ) להוציא לשון הרע, להשמיץ, להתעלל, להטריד, לעקוב ולהטריד, לאיים, או לפגוע בכל דרך אחרת בזכויות חוקיות של אחרים, או לכלול תכנים לא חוקיים, תכני שטנה, תכנים שהם בבחינת תועבה, תכנים לא הגונים או תכנים שאינם תכנים חוקיים מכל סיבה אחרת בתוכן אשר מועבר על ידך; (6) להתחזות לאדם או גוף אחרים, לרבות בין השאר ולא רק, כשליח, נציג או סוכן של כביסי, להציג בצורה שקרית, או להציג בצורה לא נכונה אחרת את הקשר שלך עם כל אדם או גוף אחרים; (7) להעביר או ליצור בכל דרך אחרת, בקשר לאתר אינטרנט זה, כל וירוס מחשב, "תולעת", סוס טרויאני, time bomb , באג, רוגלה, או כל קוד מחשב, קובץ או תוכנית אחרים אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק או לחטוף את הפעילות של כל חומרה, תוכנה או ציוד תקשורת, או קוד או רכיב, שהם מזיקים, שיש בהם פוטנציאל לגרום נזק, שהם מפריעים, או שהם פולשניים; (8) לפגוע בפעולתו של אתר אינטרנט זה או להפריע לה, או לפגוע בפעולה או להפריע לפעולה של שרתים או רשתות אשר מארחים אתר אינטרנט זה או מאפשרים את זמינותו, או לא לציית לכל דרישה, נוהל, מדיניות או תקנה של שרתים או רשתות אלה; (9) למכור, לתת רישיון, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי כל שימוש או גישה למידע או לאתר אינטרנט זה; (10) לתחם ( frame )  או ליצור העתק ( mirror ) של כל חלק של אתר האינטרנט ללא הרשאה מוקדמת מפורשת בכתב מכביסי (11) ליצור מאגר מידע על ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל או חלק מהמידע אשר מופיע באתר האינטרנט; (12) להעביר כל מידע אשר הופק מאתר האינטרנט ללא הרשאה מוקדמת בכתב מכביסי; (13) להעביר או להמחות את הסיסמה שלך, אפילו באופן זמני, לצד שלישי; (14) לגשת או לנסות לגשת לחלק כלשהו של אתר האינטרנט אשר דורש סיסמה ללא שקיבלת לשם כך סיסמה מכביסי; (15) להשתמש באתר זה לכל מטרה לא חוקית, לא מוסרית או בלתי מורשית. 
מידע- כביסי תשתמש במידע אותו הלקוח מזין באופן ידני בעת הרישום לאפליקציה או בעת ביצוע הזמנותיו או במידע המסופק ע"י הלקוח באופן אוטומטי וגלוי לצורכי מתן השירות, שיפור מוצר, שיפור שירות, דיוק בשירות, פרסום המוצר ושיווק וכל שימוש אחר שאינו הנ"ל ולא למטרת מכירת מידע אלא רק לצרכי מתן שירות והפעלת אופרציית האפליקציה ומגוון שירותיה.

אי מילוי על ידך אחר ההוראות אשר מפורטות בתנאי השימוש עלול לגרום להפסקת הגישה שלך לאתר האינטרנט ועלול לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומהוראות כל דין, אתה מתחייב לשפות ולפצות את כביסי או מי מטעמה, בכל מקרה שבו תפר את התנאים האלה, או שתפעל בקשר עם אתר האינטרנט בניגוד להוראות כל דין ו/או תוגש תביעה כנגד כביסי על ידי צד שלישי כל שהוא בשל פעולה שביצעת בניגוד לאמור בתנאי שימוש אלו. שיפוי ו/או פיצוי כאמור יכסה כל הוצאה, תשלום, הפסד, אבדן רווח או כל נזק אחר, ישיר או עקיף, ממוני או לא ממוני, שייגרמו לכביסי או מי מטעמה.

 

טבלת פיצויים
*

סוג הפריט/פירוט פיצוי חולצה מכנסיים גרביים/תחתונים אחר
פיצוי (לפריט) במקרה של אובדן/נזק בכביסה וקיפול  ₪ 25 עד  ₪ 30 עד  ₪ 7 עד  ₪ 50 עד
פיצוי (לפריט) במקרה של אובדן/נזק בגיהוץ/ניקוי יבש   ₪ 150 עד  ₪ 200 עד 0  ₪ 250 עד
*לא יהיה פיצוי גבוהה מהסכומים הנ"ל וכן, פיצוי ינתן במלואו רק לאחר בירור מעמיק ובדיקת ההזמנה והוכחת הנזק/אובדן ולאחר מיצוי הליך הבדיקה ע"י כביסי. 
היקף האחריות שחברתינו מעניקה מוגבל לעד פי 5 ממחיר הניקוי ול1000 ש״ח פיצוי כולל ללקוח בהזמנה.